• Πληροφορίες
  • Γραφείο Κίνησης
  • Λογιστήριο Ασθενών
  • Εξυπηρέτηση Ασθενών
  • Δηλώσεις Γεννήσεων
  • Τμήμα Marketing
  • Τμήμα Ποιότητας & Διαχείρισης Παραπόνων