ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Όραμα και σκοπός της Διοίκησης και του προσωπικού της Μονάδας Γονιμότητας και Εξωσωματικής Γονιμοποίησης καθώς και της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης της Κλινικής ΡΕΑ είναι να πραγματοποιούμε με ασφάλεια και επιτυχία την επιλογή  τεκνοποίησης των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται με μοναδικό σκοπό να αποκτήσουν υγιή μωρά.

Οι στόχοι μας στη Μονάδα Γονιμότητας και Εξωσωματικής Γονιμοποίησης της Κλινικής ΡΕΑ είναι:

 

 • Να προσφέρουμε πάντα ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
 • Να αντιμετωπίζουμε κάθε ζευγάρι ξεχωριστά με έμφαση στην προσωπική επαφή και φροντίδα, την εξατομικευμένη προσέγγιση και την απρόσκοπτη επικοινωνία.
 • Να ακολουθούμε τον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας που έχει θεσπίσει η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
 • Να ακολουθούμε την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, καθώς και τους κανόνες τις ιατρικής δεοντολογίας.
 • Να εφαρμόζουμε τις πιο εξελιγμένες και αποτελεσματικές τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
 • Να διατηρούμε πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις θεραπείες μας.
 • Nα διαφυλάττουμε τα προσωπικά δεδομένα των ζευγαριών μας.

Η Διοίκηση και το προσωπικό της Μονάδας Γονιμότητας και Εξωσωματικής Γονιμοποίησης καθώς και της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης της Κλινικής ΡΕΑ δεσμευόμαστε:

 • Για τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, την ενημέρωση, την εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού μας.
 • Για το συνεχή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού μας.
 • Για την τήρηση των νομοθετικών & κανονιστικών διατάξεων και άλλων απαιτήσεων που εκπονούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ή άλλη εμπλεκόμενη αρχή.
 • Για τη μη διαχείριση ασθενών με μολυσματικά δείγματα.
 • Για τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό, τη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών μας.
 • Τη διασφάλιση της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών των πελατών.
 • Για την εξασφάλιση της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και των εργαζομένων της Μονάδας, μέσω της τήρησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GDPR.
 • Για τη συνεχή παρακολούθηση των λειτουργιών της Μονάδος, μέσα από ένα πλαίσιο δεικτών που επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Για τη συνεχή παρακολούθηση αλλαγών που επηρεάζουν τη λειτουργία της Μονάδας και τις ενέργειες βελτίωσης που προκύπτουν από αυτές.
 • Για την παρακολούθηση και διαχείριση περιστατικών (incidents), παρ’ ολίγον συμβάντων (near misses) και ανεπιθύμητων συμβάντων (adverse events).
 • Για τον καθορισμό KPIs (Key Performance Indicators) για τη μέτρηση και παρακολούθηση των παραπάνω 11 διαστάσεων ποιότητας που θέτει το πρότυπο ΕΝ 15224.
 • Για την αυστηρή παρακολούθηση και διαχείριση των κλινικών διεργασιών της Μονάδας και του επιχειρησιακού περιβάλλοντος καθώς και των κλινικών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από αυτές.
 • Για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Την παρακολούθηση και των κλινικών διεργασιών της Μονάδας και την ενσωμάτωσή τους στις διαδικασίες της Μονάδας μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εγκρίσεων και εκπαιδεύσεων.
 • Τη συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, ασφάλειας και εξυπηρέτησης στους πελάτες που να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των 11 διαστάσεων ποιότητας όπως περιγράφονται στο ΕΝ 15224.

 

 1. Κατάλληλη & σωστή θεραπεία (Appropriate- correct care)
 2. Διαθεσιμότητα
 3. Συνέχεια φροντίδας (Continuity of care)
 4. Αποτελεσματικότητα (Effectiveness)
 5. Αποδοτικότητα (σχέση κόστους - αποτελέσματος κλπ) (Efficiency)
 6. Ισότητα μεταξύ των ασθενών (Equity)
 7. Τεκμηριωμένη, βασισμένη σε πρωτόκολλα (Evidence & Knowledge based)
 8. Φροντίδα εστιασμένη στις ανάγκες των ασθενών (φυσική, ψυχολογική, κοινωνική) (Patient centered care including physical, psychological and social integrity)
 9. Συμμετοχή των ασθενών (Patient involvement)
 10. Ασφάλεια ασθενών (Patient safety)
 11. Παροχή φροντίδας στον κατάλληλο χρόνο/ με την κατάλληλη σειρά, Προσβασιμότητα ασθενών (Timeliness/ accessibility)