ΛΗΨΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΣ

Υπάρχουν περιπτώσεις βαριάς ανδρικής υπογονιμότητας, όπου η εύρεση σπερματοζωαρίων στο δείγμα εκσπερμάτισης καθίσταται αδύνατη. Αυτή η κλινική εικόνα συνάδει είτε με κανονική σπερματογένεση και απόφραξη της σπερματικής οδού (αποφρακτική αζωοσπερμία), είτε με υπολειτουργία των όρχεων (μη αποφρακτική αζωοσπερμία). Στις περιπτώσεις αυτές η συνιστώμενη θεραπευτική μέθοδος είναι συνήθως επεμβατική και περιλαμβάνει την βιοψία των όρχεων.

Για τη αποτελεσματική εφαρμογή της μεθόδου συστήνεται η βιοψία των όρχεων να λαμβάνει χώρα την ημέρα ωοληψίας της συντρόφου/συζύγου.

 

Διεύθυνση:
Λ. Συγγρού 383 & Πεντέλης 17 175 64 Π.Φάληρο, Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: