ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΑΜΑ

Οραματιζόμαστε τη ΡΕΑ ως το σημείο αναφοράς στη σύγχρονη μαιευτική- γυναικολογία, ως τον πυρήνα συγκέντρωσης των επιστημονικών εξελίξεων και καινοτομιών.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Να αποτελέσουμε την κινητήρια δύναμη για τη βελτίωση των παρεχόμενων μαιευτικών και γυναικολογικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, διαθέτοντας το κορυφαίο ιατρικό δυναμικό και τον πλέον σύγχρονο ιατρικό τεχνολογικό εξοπλισμό της χώρας και τηρώντας απαρέγκλιτα και σε κάθε πτυχή της λειτουργίας μας, τον Ιπποκράτειο Όρκο.

 

ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΡΕΑ

1.Υψηλή Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αντιλαμβανόμαστε και ικανοποιούμε στο μέγιστο βαθμό τις ανάγκες της νοσηλευόμενης μητέρας και γυναίκας, του επιστήμονα-ιατρού και όλων των συνεργατών.

2. Προσήλωση στις Αρχές της Μαιευτικής & της Γυναικολογικής Ιατρικής
Αναγνωρίζουμε τις αξίες και την αποστολή του επιστήμονα-ιατρού και τηρούμε απαρέγκλιτα τον Ιερό Όρκο του Ιπποκράτη.

3. Αξία μας είναι ο Άνθρωπος
Η νοσηλευόμενη μητέρα και γυναίκα έχει προτεραιότητα σε κάθε πτυχή της λειτουργίας μας.

4. Σεβασμός
Αντιμετωπίζουμε όλους τους μετόχους και συνεργάτες με υψηλό επαγγελματισμό, αξιοπρέπεια και σεβασμό στις ανάγκες τους.

5. Ακεραιότητα & Διαφάνεια
Η ακεραιότητα, η ειλικρίνεια και η αυστηρή τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες σε κάθε τομέα της λειτουργίας μας.

6. Καινοτομία και Πρόοδος
Επιδιώκουμε και ενθαρρύνουμε την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών σε κάθε δραστηριότητά μας. Για να προσφέρουμε στους ιατρούς μας κορυφαίες υποδομές παροχής ιατρικών υπηρεσιών και να εξασφαλίσουμε μια μοναδική εμπειρία φροντίδας και φιλοξενίας σε κάθε νοσηλευόμενη γυναίκα και μητέρα.

7. Κοινωνική Ευθύνη
Νιώθουμε υπεύθυνοι προς την κοινωνία για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και δεσμευόμαστε να λειτουργήσουμε με ευαισθησία και σεβασμό προς τη γυναίκα, την οικογένεια και το περιβάλλον, ενσωματώνοντας κατάλληλες κοινωνικές και περιβαντολλογικές δράσεις στη λειτουργία μας.

 

ΣΤΟΧΟΙ

Για να επιτύχουμε τα παραπάνω δεσμευόμαστε για τα ακόλουθα:

  • Στελέχωση με υψηλού επιπέδου προσωπικό και συνεχής και εξειδικευμένη εκπαίδευσή του στις νέες επιστημονικές εξελίξεις
  • Συνεχής παρακολούθηση επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων στο χώρο της υγείας
  • Αποτελεσματική εφαρμογή και συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας.
  • Συνεργασία με έμπειρους και υψηλού κύρους ιατρούς, ώστε να δημιουργείται ένα οργανωμένο δίκτυο που εγγυάται την αξιοπιστία της παρεχόμενης φροντίδας υγείας
  • Συνεχής καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών των ασθενών, συγγενών, συνοδών και των συνεργαζόμενων φορέων
  • Εφαρμογή των απαιτήσεων των προτύπων TEMOS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 15189 & ISO 22000 και των πολιτικών που απορρέουν από αυτά καθώς και όλων των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Κλινικής
  • Διαρκής μέτρηση και βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών μέσω του καθορισμού συγκεκριμένων δεικτών/ στόχων ποιότητας